დაკვალვა, ევაკუაციის გეგმის შედგენა, აზომვითი ნახაზები, საკადასტრო ნახაზები, azomviti naxazebi, sakadastro naxazebi, binis azomva, miwis azomva, saxlis azomva, udzravi qonebis azomva, shefaseba

კატეგორია აერთიანებს ნახაზების შედგენასთან დაკავშირებულ განცხადებებს : დაკვალვა, ევაკუაციის გეგმის შედგენა, აზომვითი ნახაზები, წითელი ხაზების მოძიება, ორთოფოტოს გაკეთება, მიწის ნაკვეთის საკადასტრო ნახაზი, მაკეტის შექმნა, ტოპოგრაფიული და გეოდეზიური დაგეგმარება, უძრავის ქონების აზომვითი ნახაზი, შეფასება, მიწის ნაკვეთის ასაზომად საჭიროა დაუკავშირდეთ კვალიფიციურ შემსრულებლებს რომლებსაც ნახავთ ამ კატეგორიში. azomviti naxazebi, sakadastro naxazebi, binis azomva, miwis azomva, sakadastro azomva, saxlis azomva, udzravi qonebis azomviti naxazi

განცხადებები ვერ მოიძებნა