კატეგორიები

განცხადებები

ბუღალტრული მომსახურება დისტანციურად
eyeნანახი
ბუღალტრული მომსახურება დისტანციურად

Ჩვენი პროფესიული პასუხისმგებლობა დაზღვეულია,რაც გაძლევთ იმის გარანტიას,რომ ჩვენთან თანამშრომლობით თქვენი რისკები მინიმუმადე იქნება დაყვანილი. მომსახურება მოიცავს: დამკვეთის მიერ წარდგენილი პირველადი საბუღალტრო დოკუმენტების საფუძველზე, ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოება; საბუღალტრო პროგრამაში ინფორმაციის შეყვანა და ელექტრონული ბაზის აწყობა/წარმოება; ყოველთვიური და ყოველწლიური დეკლარაციების შემოსავლების სამსახურში წარდგენა; ინტერნეტ ბანკის მეშვეობით საგადასახადო დავალებების მომზადება; დამკვეთის მიერ გადასახდელი გადასახადების კალკულაცია და დამკვეთის ინფორმირება; დამკვეთისთვის ანგარიშების წარდგენა შეთანხმებული წესის და პერიოდების მიხედვით; დამკვეთის ინტერესების დაცვა და ურთიერთობა მესამე პირებთან დამკვეთის საბუღალტრო და საგადასახადო საკითხებთან დაკავშირებით; სხვა მომსახურება, რომელიც აუცილებელია ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოებისთვის საქართველოში მოქმედი სტანდარტებისა და კანონმდებლობის შესაბამისად. ლიცენზირებული, დამოუკიდებელი აუდიტორული კომპანია - ალგი აუდიტი http://algiaudit.ge/