პროფესიონალი ადვოკატი

პრო ადვოკატი გიორგი ჩხაიძე / ადვოკატის მომსახურება
ადვოკატი გიორგი ჩხაიძე / ადვოკატის მომსახურება
5.0
star icon
star icon
star icon
star icon
star icon
| 3 შეფასება

ადვოკატი გიორგი ჩხაიძე სიითი ნომერი 9847 მოგემსახურებათ როგორც ფიზიკურ ასევე იურიდიულ პირებს სხვადასხვა სახის სამართლებრივი დავის გადაწყვეტაში ასევე წარმომადგენლობას გაგიწევთ სასამართლოში , აღსრულების ეროვნულ ბიუროში და სხვა ადმინისტრაციულ ორგანოში . კონსულტაცია უფასოა ხოლო იურიდიული მომსახურების საფასური განისაზღვრება ინდივიდუალურად საქმის სირთულიდან გამომდინარე ✅ კერძო სამართლის მაგისტრი; ✅ საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი (სიითი ნომერი: 9847) ✅ ადვოკატი (სამოქალაქო - ადმინისტრაციული მიმართულებით ) ✅ბავშვის უფლებების სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ სამართალის სპეციალიზებული ადვოკატი ✅ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფიცერი . ძირითადი მიმართულელები : 1. სააღსრულებო წარმოება ( სააღსრულებო წარმოების შეწყვეტა , შეჩერება , გამარტივებული წარმოება ასევე წარმომადგენლობა როგორც კრედიტორის ასევე მოვალის სასარგებლოდ ) . 2. განქორწინება , ალიმენტის დაკისრება , მამად ცნობა და სხვა . 3. სასესხო დავები ( პირგასამტეხლოს და პროცენტის შემცირება , ქონების დაყადაღება , ვალის დაბრუნება და სხვა ) 4. ქონებრივი დავები ( ქონების რეგისტრაცია , მითვისებული უძრავი ქონების გათავისუფლება) 5. შრომითი დავები ( სამსახურში აღდგენა , სახელფასო დავალიანების მიღება , განაცდური დღეების ანაზღაურება ) 6. წარმომადგენლობა ადმინისტრაციულ ორგანოებთან , ადმინისტრაციული აქტის გასაჩივრება და სხვა . 7 . ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი საკითხი სამოქალაქო - ადმინისტრაციული სამართლის მიმართულებით რომელზეც გჭირდებათ კვალიფიციური იურიდიული დახმარება .

კანონი sasamartlo kanoni iuridiuli momsaxureba ჩივილი ადვოკატის მომსახურება პროფესიონალი ადვოკატი ადვოკატის კონსულტაცია dava chivili uflebebi advokatis momsaxureba advokatis konsultacia profesionali advokati iuridiuli kompania saadvokato biuro ადმინისტრაციული ხელშეკრულების მომზადება საადვოკატო ბიური ძლიერი ადვოკატი საადვოკატო ბიურო მრავალპროფილიანი იურიდიული მომსახურება იურიდიული ოფისი სრული იურიდიული მომსახურება იურიდიული დახმარება იურიდიული კონსულტაცია საუკეთესო ადვოკატი ემიგრანტების ადვოკატი ხელშეკრულების შედგენა ადვოკატი თბილისში სანდო ადვოკატი კვალიფიციური ადვოკატის მომსახურება ადვოკაატი ადვოკატი გორში ადვოკატის მომსაურება კარგი ადვოკატი მაღალკვალიფიკაციური ადვოკატი იურიდიული დოკუმენტის მომზადება ადვოკატის ნომრები ყველაზე ძლიერი ადვოკატები ადვოკატის აყვანა უფასო იურიდიული დახმარება სამოქალო ადვოკატი ბავშვთა ადვოკატი საუკეთესო ადვოკატები რა ღირს ადვოკატის მომსახურება ადვოკატი სამოქალაქო საქმეზე ადვოკატის მომსახურების ფასები იურიდიული დახმარების სამსახური ადვოკატების სია საადვოკატო მომსახურება ცნობილი ადვოკატი
ტელეფონი 595 09 ** **
პრო იურიდიული მომსახურება/ ადვოკატი სიითი N10005
იურიდიული მომსახურება/ ადვოკატი სიითი N10005
5.0
star icon
star icon
star icon
star icon
star icon
| 3 შეფასება

სამოქალაქო/ადმინისტრაციულის ლიზენცირებული ადვოკატი სიითი N10005 1) ხელშეკრულების შედგენა/კორექტირება/გადახედვა დამკვეთის სასარგებლოდ და ხელშეკრულების ხელმომწერი მეორე მხარისათვის ხელშეკრულებების პირობების შინაარსის განმარტება - დამკვეთის სურვილის შესაბამისად. 2)ნებისმიერ (სისხლის/სამოქალაქო/ადმინისტრაციულ) სამართლებრივ საკითხზე იურიდიული კონსულტაციის გაწევა; (კონსულტაცია ფასიანია) 3) სარჩელის/შესაგებლის/შეგებებული სარჩელის მომზადება ,- დამკვეთის სასარგებლოდ; 4) სასამართლოში მიმდინარე საქმის მორიგებით დასრულება - დამკვეთის ნებასურვილიდან გამომდინარე; 5) სასამართლოში წარმომადგენლობის გაწევა დამკვეთის სასარგებლოდ; 6) სასამართლომდე მოლაპარაკებების წარმოება, მომრიგებელი ადვოკატი; 7) კორპორატიული კლიენტების მომსახურება - მუდმივი კომუნიკაცია კორპორატიულ კლიენტებთან, კანონმდებლობაში ცვლილების არსებობის შემთვევაში კორპორატიული კლიენტის ხელმძღვანელობისათვის სიახლეების გაცნობა, დამატებით ტრენინგის ჩატარება მათი თანამშომლებისათვის; 8) კომპანიის დაარსებისათვის სათანადო მომსახურების გაწევა - წესდების შედგენა და ყველა საჭირო დოკუმენტაციის საჯარო რეესტრში დარეგისტრირება კომპანიის დასარეგისტირებლად.

ადვოკატის მომსახურება პროფესიონალი ადვოკატი ადვოკატის კონსულტაცია ადმინისტრაციული ძლიერი ადვოკატი საუკეთესო ადვოკატი ადვოკატი თბილისში სანდო ადვოკატი კვალიფიციური ადვოკატის მომსახურება სისხლის სამართლის ადვოკატი ადვოკატის მომსაურება კარგი ადვოკატი მაღალკვალიფიკაციური ადვოკატი სისხლს სამართლის ადვოკატი ადვოკატი სისხლის სამართლის სპეციალიზაციით ადვოკატის ნომრები ყველაზე ძლიერი ადვოკატები ადვოკატის აყვანა სამოქალო ადვოკატი ბავშვთა ადვოკატი საუკეთესო ადვოკატები რა ღირს ადვოკატის მომსახურება სისხლის ადვოკატი ადვოკატი სამოქალაქო საქმეზე ადვოკატი სისხლის სამართლის პროცესში ადვოკატის მომსახურების ფასები სახაზინო ადვოკატის აყვანა ცნობილი ადვოკატი
ტელეფონი 577 09 ** **
პრო ადვოკატი თათია ქაჯაია - თქვენი უფლებებისთვის!
ადვოკატი თათია ქაჯაია - თქვენი უფლებებისთვის!
5.0
star icon
star icon
star icon
star icon
star icon
| 6 შეფასება

კვალიფიციური საადვოკატო მომსახურება ფიზიკური და იურიდიული პირებისთვის! ჩაეწერეთ კონსულტაციაზე, მიიღეთ ამომწურავი ინფორმაცია თქვენთვის სასურველ სამართლებრივ საკითხებზე და მაღალკვალიფიციური საადვოკატო მომსახურება! ✅ ხელმისაწვდომი ფასები; ✅ მრავალი წარმატებით დასრულებული საქმე; ✅ სწრაფი და ხარისხიანი მომსახურება; ✅ კლიენტის ინტერესების პრიორიტეტულობა. თქვენს უფლებებს დაიცავს ადვოკატი თათია ქაჯაია ✅ საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი (სიითი ნომერი: 9289) ✅ საერთო სპეციალიზაციის ადვოკატი (სამოქალაქო, ადმინისტრაციული, სისხლის სამართალი); ✅ კერძო სამართლის მაგისტრი; ✅ არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებასა და ბავშვთა უფლებებში სპეციალიზებული ადვოკატი ⚖ ❗ მომსახურების ღირებულება ინდივიდუალურად განისაზღვრება კონკრეტული საქმის გაცნობის შემდეგ, კონსულტაციის ეტაპზე. ✅ კონსულტაციის მიღება შესაძლებელია წინასწარი ჩაწერით, როგორც ოფისში, ასევე დისტანციურ რეჟიმში და ღირებულებაა 50 ლარი.

ადვოკატის მომსახურება პროფესიონალი ადვოკატი ადვოკატის კონსულტაცია ხელშეკრულების მომზადება საადვოკატო ბიური ძლიერი ადვოკატი საადვოკატო ბიურო სრული იურიდიული მომსახურება იურიდიული დახმარება იურიდიული კონსულტაცია საუკეთესო ადვოკატი ხელშეკრულების შედგენა ადვოკატი თბილისში სანდო ადვოკატი კვალიფიციური ადვოკატის მომსახურება ადვოკატის მომსაურება მაღალკვალიფიკაციური ადვოკატი იურიდიული დოკუმენტის მომზადება ადვოკატის ნომრები ყველაზე ძლიერი ადვოკატები ადვოკატის აყვანა სამოქალო ადვოკატი ბავშვთა ადვოკატი საუკეთესო ადვოკატები რა ღირს ადვოკატის მომსახურება ადვოკატის მომსახურების ფასები
ტელეფონი 558 10 ** **
პრო იურიდიული მომსახურება
იურიდიული მომსახურება

გთავაზობთ იურიდიულ მომსახურებას სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ სამართლის საქმეზე. სამოქალაქო სამართალი: 1. საოჯახო დავები 2. მემკვიდრეობითი დავები 3. სახელშეკრულებო დავები 4. სანივთო და ვალდებულებითი დავები 5. ბანკებთან ან მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებთან დაკავშირებული დავები (შესაგებლის მომზადება და პროცესზე წარმომადგენლობა) 6. შრომით-სამართლებრივი დავები ადმინისტრაციული სამართალი: 1. ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გასაჩივრება 2. წარმომადგენლობა ადმინისტრაციულ ორგანოებთან სახელშეკრულებო სამართალი - ხელშეკრულების შედგენა/კორექტირება/გადახედვა იურიდიული მომსახურების საფასური განისაზღვრება ინდივიდუალურად საქმის სირთულიდან გამომდინარე. დამიკავშირდით განცხადებაში მითითებულ ნომერზე.

ადვოკატის მომსახურება პროფესიონალი ადვოკატი ადვოკატის კონსულტაცია ძლიერი ადვოკატი საუკეთესო ადვოკატი ადვკატი საქართველოში ადვოკატი თბილისში სანდო ადვოკატი კვალიფიციური ადვოკატის მომსახურება ადვოკაატი სისხლის სამართლის ადვოკატი ადვოკატის მომსაურება კარგი ადვოკატი მაღალკვალიფიკაციური ადვოკატი სისხლს სამართლის ადვოკატი ადვოკატი სისხლის სამართლის სპეციალიზაციით ყველაზე ძლიერი ადვოკატები ადვოკატის აყვანა სამოქალო ადვოკატი ბავშვთა ადვოკატი საუკეთესო ადვოკატები რა ღირს ადვოკატის მომსახურება სისხლის ადვოკატი ადვოკატი სამოქალაქო საქმეზე ადვოკატი სისხლის სამართლის პროცესში ადვოკატის მომსახურების ფასები საადვოკატო მომსახურება
ტელეფონი 598 94 ** **
ადვოკატის მომსახურება
ადვოკატის მომსახურება

მიიღეთ მაღალკვალიფიციური იურიდიული მომსახურება სამოქალაქო-ადმინისტრაციული მიმართულებით, თქვენზე მორგებული პირობებით! ყველა სახის იურიდიული დოკუმენტაციის მომზადება: -ხელშეკრულება, -სარჩელი, -შესაგებელი, -საჩივარი, -განცხადება, -წესდება -ამხანაგობის სადამფუძნებლო დოკუმენტაცია, -განშლა და სხვა. - წარმომადგენლობა ყველა ინსტანციის სასამართლში, ადმინისტრაციულ ორგანოებში, კერძო და საჯარო დაწესებულებებში; - სპეციალური პირობები კომპანიებისთვის და "outsource" მომსახურება.

video icon სერტიფიკატი
ადვოკატის მომსახურება პროფესიონალი ადვოკატი ადვოკატის კონსულტაცია ძლიერი ადვოკატი საუკეთესო ადვოკატი ადვკატი საქართველოში ადვოკატი თბილისში სანდო ადვოკატი კვალიფიციური ადვოკატის მომსახურება ადვოკაატი ადვოკატის მომსაურება კარგი ადვოკატი ყველაზე ძლიერი ადვოკატები ადვოკატის აყვანა სამოქალო ადვოკატი საუკეთესო ადვოკატები ადვოკატი სამოქალაქო საქმეზე ცნობილი ადვოკატი
ადვოკატის მომსახურება/კონსულტაცია
ადვოკატის მომსახურება/კონსულტაცია
5.0
star icon
star icon
star icon
star icon
star icon
| 1 შეფასება

1. იურიდიული მომსახურება ; 2. ადვოკატი სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ სამართალში ; 3. აპოსტილი/ლეგალიზაცია ; 4. კომპანიის რეგისტრაცია .

iuridiuli momsaxureba ადვოკატის მომსახურება პროფესიონალი ადვოკატი ადვოკატის კონსულტაცია profesionali advokati iuridiuli kompania saadvokato biuro ადმინისტრაციული ხელშეკრულების მომზადება საადვოკატო ბიური ძლიერი ადვოკატი საადვოკატო ბიურო მრავალპროფილიანი იურიდიული მომსახურება იურიდიული ოფისი სრული იურიდიული მომსახურება იურიდიული კონსულტაცია საუკეთესო ადვოკატი ადვკატი საქართველოში ხელშეკრულების შედგენა ადვოკატი თბილისში ადვოკატი ბათუმში ადვოკაატი სისხლის სამართლის ადვოკატი ადვოკატი გორში ადვოკატის მომსაურება კარგი ადვოკატი მაღალკვალიფიკაციური ადვოკატი სისხლს სამართლის ადვოკატი იურიდიული დოკუმენტის მომზადება ადვოკატის ნომრები სამოქალო ადვოკატი ბავშვთა ადვოკატი რა ღირს ადვოკატის მომსახურება სისხლის ადვოკატი ადვოკატი სამოქალაქო საქმეზე ადვოკატი სისხლის სამართლის პროცესში ადვოკატის მომსახურების ფასები სახაზინო ადვოკატის აყვანა ცნობილი ადვოკატი

მსგავსი ძიებები

მსგავსი კატეგორიები