ადვოკატი

გთავაზობთ ნებისმერი სახის იურიდული მომსახურებას, სისხლის სამართალი, სამოქალო და ადმინისტრაციული, მოცემულ ვებგვერძე თქვენ შეძლებთ დაათვალიეროთ საქართველოში ყველაზე ძლიერი ადვოკატები, ისენი თქვენ დაგარიგებენ თქვენი საქმის წრმოებაში და შემოგთავაზებენ უფასო კონსულტაციას. მოცემულ ვებგვერძე თქვენ ნახავთ სისხლისამართლის ადვოკატებს და სამოქალო ადვოკატებს,

ადვოკატი

ადვოკატი, ადვოკატის მომსახურება, იურიდიული მომსახურება, იურისტის მომსახურება, პროფესიონალი ადვოკატი, advokati, advokatis momsaxureba, iuridiuli momsaxureba, iuristis momsaxureba, profesionali advokati, advokatis konsultacia

ადვოკატი, ადვოკატის მომსახურება იურიდიული მომსახურება, იურისტის მომსახურება, იურისტი, სრულპროფილიანი საადვოკატო მომსახურება, საადვოკატო მომსახურება, კვალიფიციური ადვოკატის მომსახურება, საადვოკატო ბიური, ადვოკატის კონსულტაცია, სისხლის სამართალი, სამოქალაქო სამართალი, advokati, advokatis momsaxureba, iuridiuli momsaxureba, iuristis momsaxureba, profesionali advokati, advokatis konsultacia, იურიდიული მომსახურება, საადვოკატო ბიურო, იურიდიული კომპანია, მრავალპროფილიანი იურიდიული მომსახურება, იურიდიული ოფისი, სრული იურიდიული მომსახურება, იურიდიული დახმარება, იურიდიული კონსულტაცია, iuridiuli momsaxureba, iuridiuli kompania, saadvokato biuro, sruli iuridiuli momsaxureba, iuridiuli daxmareba, iuridiuli konsultacia

პრო
იურიდიული მომსახურება/ ადვოკატი სიითი N10005
eyeნანახი
იურიდიული მომსახურება/ ადვოკატი სიითი N10005
5.0
| 1 შეფასება

სამოქალაქო/ადმინისტრაციულის ლიზენცირებული ადვოკატი სიითი N10005 1) ხელშეკრულების შედგენა/კორექტირება/გადახედვა დამკვეთის სასარგებლოდ და ხელშეკრულების ხელმომწერი მეორე მხარისათვის ხელშეკრულებების პირობების შინაარსის განმარტება - დამკვეთის სურვილის შესაბამისად. 2)ნებისმიერ (სისხლის/სამოქალაქო/ადმინისტრაციულ) სამართლებრივ საკითხზე უფასო იურიდიული კონსულტაციის გაწევა; 3) სარჩელის/შესაგებლის/შეგებებული სარჩელის მომზადება ,- დამკვეთის სასარგებლოდ; 4) სასამართლოში მიმდინარე საქმის მორიგებით დასრულება - დამკვეთის ნებასურვილიდან გამომდინარე; 5) სასამართლოში წარმომადგენლობის გაწევა დამკვეთის სასარგებლოდ; 6) სასამართლომდე მოლაპარაკებების წარმოება, მომრიგებელი ადვოკატი; 7) კორპორატიული კლიენტების მომსახურება - მუდმივი კომუნიკაცია კორპორატიულ კლიენტებთან, კანონმდებლობაში ცვლილების არსებობის შემთვევაში კორპორატიული კლიენტის ხელმძღვანელობისათვის სიახლეების გაცნობა, დამატებით ტრენინგის ჩატარება მათი თანამშომლებისათვის; 8) კომპანიის დაარსებისათვის სათანადო მომსახურების გაწევა - წესდების შედგენა და ყველა საჭირო დოკუმენტაციის საჯარო რეესტრში დარეგისტრირება კომპანიის დასარეგისტირებლად.

უფასო ადვოკატის კონსულტაციასამოქალო ადვოკატიადვოკატის აყვანარა ღირს ადვოკატის მომსახურებაუფასო იურიდიული დახმარებაკვალიფიციური ადვოკატის მომსახურებაყველაზე ძლიერი ადვოკატებიბავშვთა ადვოკატიადვოკატის ნომრებიუფასო ადვოკატი თბილისში
ტელეფონი
პრო
იურიდიული მომსახურეობა
eyeნანახი
იურიდიული მომსახურეობა
5.0
| 3 შეფასება

1) სამართლებრივ საკითებზე იურიდიული კონსულტაციის გაწევა და შესაბამისი დასკვნის მომზადება; 2) ხელშეკრულების გასაფორმებლად საჭირო დოკუმენტაციის მომზადება; 3) ხელშეკრულების სამართლებრივი ანალიზი და ექსპერტიზა; 4) ნებისმიერ (სისხლის/სამოქალაქო/ადმინისტრაციულ) სამართლებრივ საკითხზე უფასო იურიდიული კონსულტაციის გაწევა; 5) სარჩელის/შესაგებლის/შეგებებული სარჩელის მომზადება ,- დამკვეთის სასარგებლოდ; 6) დამკვეთის წარმომადგენლობა, როგორც ფიზიკურ და იურიდიულ პირებთან, ასევე სასამართლოში; 7) კორპორატიული კლიენტების სრული იურიდიული მომსახურეობა; 8) კომპანიის სადამფუძნებლო დოკუმენტაციის (წესდება, კრების ოქმი,პარტნიორთა გადაწყვეტილებები და სხვ.), ასევე, სხვა ყველა სახის სამართლებრივი დოკუმენტის (განცხადება, გაფრთხილების წერილი კრედიტორისთვის, მორიგების აქტი) მომზადება.

ყველაზე ძლიერი ადვოკატებისისხლის ადვოკატირა ღირს ადვოკატის მომსახურებაადვოკატის აყვანაუფასო იურიდიული დახმარებაადვოკატის ნომრებიბავშვთა ადვოკატისაუკეთესო ადვოკატებიუფასო ადვოკატის კონსულტაციაუფასო ადვოკატი თბილისში
ტელეფონი
პრო
ადვოკატი, იურისტი
eyeნანახი
ადვოკატი, იურისტი

გთავაზობთ, იურიდიულ მომსახურებას სისხლის და ადმინისტრაციულ საქმეებზე. 1. უფასო იურიდიული კონსულტაცია სისხლის და ადმინისტრაციულ სამართლებრივ საკითხებზე; 2. ბრალდებულის/მსჯავრდებულის ინტერესების დაცვა; 3. მოწმის/დაზარალებულის წარმომადგენლობა; 4. შემაკავებელი/დამცავი ორდერის გასაჩივრება/გაუქმება;

სისხლის ადვოკატისამოქალო ადვოკატიყველაზე ძლიერი ადვოკატებირა ღირს ადვოკატის მომსახურებაუფასო ადვოკატი თბილისშიადვოკატის აყვანაუფასო ადვოკატის კონსულტაციაადვოკატის ნომრებიბავშვთა ადვოკატიუფასო იურიდიული დახმარება
ტელეფონი
პრო
ადვოკატი/იურისტი
eyeნანახი
ადვოკატი/იურისტი

ლიცენზირებული ადვოკატი ლევან გოჩაშვილი (ადვოკატის მოწმობის #8351) გთავაზობთ ნებისმიერი კატეგორიის იურიდიული მომსახურეობის გაწევას, რომელიც მოიცავს: ნებისმიერი კატეგორიის ხელშეკრულებების შედგენას/კორექტირებას/სამართლებრივ ანალიზს; სისხლის/სამოქალაქო/ადმინისტრაციულ სამართლებრივ საკითხზე უფასო იურიდიულ კონსულტაციას; სასამართლო დოკუმენტაციის (სარჩელის/შესაგებლის/შეგებებული სარჩელის) მომზადებას; საერთო სასამართლოების სამივე ინსტანციაში წარმომადგენლობის გაწევას დამკვეთის სასარგებლოდ; მხარეთა მორიგების/შეთანხმების მიზნით მოლაპარაკებების წარმოებას; კორპორატიული იურიდიული მომსახურეობის გაწევას კომპანიებისათვის; კანონმდებლობაში შესული ცვლილების შესახებ ინფორმაციის მიწოდებას; ნებისმიერ კერძო და საჯარო დაწესებულებაში, ასევე, ადმინისტრაციულ ორგანოებში წარმომადგენლობის განხორციელებას.

უფასო ადვოკატის კონსულტაციაადვოკატის ნომრებირა ღირს ადვოკატის მომსახურებაადვოკატის აყვანაბავშვთა ადვოკატისაუკეთესო ადვოკატებიადვოკატი თბილისშიყველაზე ძლიერი ადვოკატებიადვოკატის კონსულტაციასამოქალო ადვოკატი
ტელეფონი
პრო
ადვოკატი, იურიდიული მომსახურება
eyeნანახი
ადვოკატი, იურიდიული მომსახურება
5.0
| 1 შეფასება

გთავაზობთ იურიდიულ მომსახურებას სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ სამართლის საქმეზე. სამოქალაქო სამართალი: 1. საოჯახო დავები 2. მემკვიდრეობითი დავები 3. სახელშეკრულებო დავები 4. სანივთო და ვალდებულებითი დავები 5. ბანკებთან ან მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებთან დაკავშირებული დავები (შესაგებლის მომზადება და პროცესზე წარმომადგენლობა) 6. შრომით-სამართლებრივი დავები ადმინისტრაციული სამართალი: 1. ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გასაჩივრება 2. წარმომადგენლობა ადმინისტრაციულ ორგანოებთან სახელშეკრულებო სამართალი - ხელშეკრულების შედგენა/კორექტირება/გადახედვა იურიდიული მომსახურების საფასური განისაზღვრება ინდივიდუალურად საქმის სირთულიდან გამომდინარე

უფასო ადვოკატი თბილისშიუფასო იურიდიული დახმარებაბავშვთა ადვოკატირა ღირს ადვოკატის მომსახურებასაუკეთესო ადვოკატებიყველაზე ძლიერი ადვოკატებიადვოკატის აყვანაადვოკატის ნომრებისისხლის ადვოკატისამოქალო ადვოკატი
ტელეფონი
სრული იურიდიულო მომსახურება
eyeნანახი
სრული იურიდიულო მომსახურება

იურისტების ჯგუფი გთავაზობთ კვალიფიციურ იურიდიულ მომსახურებას როგორც ფიზიკურ, ისე იურიდიულ პირებს სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის საქმეებზე, კერძოდ, შრომით-სამართლებრივ, დაზღვევის, საოჯახო და მემკვიდრეობით, სახელშეკრულებო, კანონისმიერ, სანივთო და ვალდებულებით, სამედიცინო, სამშენებლო დავებზე, ასევე ადმინისტრაციულ ორგანოებთან წარმომადგენლობა და ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გასაჩივრება. ჩვენი ჯგუფი შეადგენს ნებისმიერი ტიპის სამართლებრივ დოკუმენტს, იქნება ეს ხელშეკრულება, სარჩელი, შესაგებელი, განცხადება, სადამფუძნებლო დოკუმენტაცია თუ სხვ. მომსახურეობის საფასური ინდივიდუალურია და დამოკიდებულია საქმის სირთულეზე

ადვოკატის მომსახურებაყველაზე ძლიერი ადვოკატებიადვოკატის ნომრებისაუკეთესო ადვოკატებიუფასო ადვოკატის კონსულტაციარა ღირს ადვოკატის მომსახურებახელშეკრულების მომზადებაუფასო იურიდიული დახმარებაუფასო ადვოკატი თბილისშიბავშვთა ადვოკატი

იურისტის მოძიება ხელსაყრელი ფასებით

ადვოკატის დაქირავებით თქვენ მიიღებთ: ხელმისაწვდომ ფასებს; სწრაფ და ხარისხიან მომსახურებას; პროფესიონალები, სანდო ადვოკატები; საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრები; სარჩელების მომზადება დამკვეთის სასარგებლოდ.

ადვოკატი
eyeნანახი
ადვოკატი

მრავალწლიანი გამოცდილების მქონე, კვალიფიციური ადვოკატი, დაგეხმარებათ თქვენი სამართლებრივი პრობლემების წარმატებით დასრულებაში. ჩვენი კომპანია გთავაზობთ იურიდიული მომსახურეობის სრულ პაკეტს: სისხლი, სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის განხრით. მომსახურების მიღება შეგილიათ, როგორც პირადად - ოფისში გასაუბრებით, ასევე ონლაინ რეჟიმში. ✉️მოგვწერეთ ელ. ფოსტაზე: mamukamirotadze777@gmail.com ჩვენი მისამართია: გლდანი, ნანეიშვილის ქუჩა N20 კონსულტაცია უფასოა.

უფასო იურიდიული დახმარებაუფასო ადვოკატის კონსულტაციაუფასო ადვოკატი თბილისშისისხლის ადვოკატიადვოკატის აყვანარა ღირს ადვოკატის მომსახურებასამოქალო ადვოკატიყველაზე ძლიერი ადვოკატებისაუკეთესო ადვოკატებიადვოკატის ნომრები
ადვოკატი/საადვოკატო მომსახურება
eyeნანახი
ადვოკატი/საადვოკატო მომსახურება

მაღალკვალიფიციური ადვოკატი სისხლის სამართლის სპეციალიზაციით. დამატებითი სპეციალიზაცია: არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება. ადვოკატად მუშაობის 4 წლიანი, პროკურორად მუშაობის 15 წლიანი და ექსპერტად მუშაობის 8 წლიანი გამოცდილებით. მომსახურების სფერო: სისხლის სამართალი, ადმინისტრაციული სამართალი, საერთაშორისო სისხლის სამართალი. www.lawyerninopapiashvili.com მისამართი: ქ.თბილისი ვაჟა-ფშაველას 75.

უფასო ადვოკატის კონსულტაციამაღალკვალიფიკაციური ადვოკატისამოქალო ადვოკატისაუკეთესო ადვოკატებიუფასო ადვოკატი თბილისშისაადვოკატო ბიუროადვოკატის აყვანარა ღირს ადვოკატის მომსახურებაბავშვთა ადვოკატიუფასო იურიდიული დახმარება
საადვოკატო და სხვა იურიდიული მომსახურება, სატენდერო დავების გადაწყვეტა
eyeნანახი
საადვოკატო და სხვა იურიდიული მომსახურება, სატენდერო დავების გადაწყვეტა

მოგესალმებით, ადვოკატი კახაბერ გურასაშვილი (სიითი #10014) და კომპანია LRCC გთავაზობთ ერთჯერად ან გრძელლვადიან მაღალკვალიფიციურ იურიდიულ და საადვოკატო მომსახურებას სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის მიმართულებით. მათ შორის, სასამართლოში წარმომადგენლობა, სამართლებრივი დასკვნის მომზადება, ხელშეკრულებების ანალიზი და მომზადება, კორპორატიული კლიენტების მომსახურება (წესდება, კრების ოქმი,პარტნიორთა გადაწყვეტილებები და სხვ.); აგრეთვე, გაგიწევთ ამომწურავ და სრულფასოვან დახმარებას ადმინისტრაციულ (სახელმწიფო) დაწესებულებებთან ურთიერთობის პოცესის წარმართვაში (მათ შორის ყველა სახის ადმინისტრაციული აქტის გასაჩივრება), თქვენთვის სასურველი შედეგების მიღწევის მიზნით. ამასთან, თუ თქვენი კომპანია მონაწილეობას იღებს სახელმწიფო შესყიდვებში (ტენდერებში), გაგიწევთ მაღალკვალიფიციურ იურიდიულ მომსახურებას, სატენდერო დოკუმნტაციის მომზადებაში, თქვნთვის არახელსაყრელი სატენდერო პირობების, სატენდერო კომისიის გადაწყვეტილებების, მათ შორის შემსყიდველი ორგანიზაციის ოქმების, შეცველის, გასაჩივრებისა და ყველა სხვა სამართლებრივი პროცედურების განხორციელებაში. ანაზღაურება შესაძლებელია მოგების საკომისიოს პრინციპით. კერძოდ, მომსახრების სრული საფასური დასაფარი იქნება მხოლოდ საქმის წარმატებით დასრულების შემთხვევაში. პორველადი მომსახურება უფასოა.

სერტიფიკატი
ადვოკატის მომსახურებაადვოკატის აყვანაადვოკატის ნომრებისისხლის ადვოკატისაუკეთესო ადვოკატებიუფასო იურიდიული დახმარებაუფასო ადვოკატი თბილისშირა ღირს ადვოკატის მომსახურებაadvokatis konsultaciaყველაზე ძლიერი ადვოკატები
საადვოკატო მომსახურება
eyeნანახი
საადვოკატო მომსახურება

გთავაზობთ იურიდიულ/საადვოკატო მომსახურეობას სამოქალაქო, ადმინისტრაციული და სისხლის სამართლის მიმართულებით. ჩვენი გუნდი მზად არის გაგიწიოთ მაღალკვალიფიციური, სწრაფი და ხარისხიანი მომსახურეობა. ჩვენ დაგეხმარებით ხელშეკრულების, განცხადების, აქტის, სადამფუძნებლო დოკუმენტრაციის შედგენში. ჩვენ ვახორციელებთ იურიდიული დოკუმენტაციის რევიზირებას და მოქმედ კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში მოყვანას, სამართლებრივი დასკვნის მომზადებას და ა.შ.

ადვოკატის ნომრებიბავშვთა ადვოკატისამოქალო ადვოკატიუფასო იურიდიული დახმარებასაუკეთესო ადვოკატებიყველაზე ძლიერი ადვოკატებიადვოკატის აყვანაუფასო ადვოკატი თბილისშირა ღირს ადვოკატის მომსახურებაუფასო ადვოკატის კონსულტაცია
ადვოკატი
eyeნანახი
ადვოკატი

უფასო იურიდიული კონსულტაცია! გთავაზობთ იურიდიულ/საადვოკატო მომსახურეობას სამოქალაქო, ადმინისტრაციული და სისხლის სამართლის მიმართულებით. ჩვენი გუნდი მზად არის გაგიწიოთ მაღალკვალიფიციური, სწრაფი და ხარისხიანი მომსახურეობა, მათ შორის დისტანციურად. ჩვენ დაგეხმარებით ხელშეკრულების, განცხადების, აქტის, სადამფუძნებლო დოკუმენტრაციის შედგენაში. ჩვენ ვახორციელებთ იურიდიული დოკუმენტაციის რევიზირებას და მოქმედ კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში მოყვანას, სამართლებრივი დასკვნის მომზადებას და ა.შ. ჩვენი პრიორიტეტებია: კვალიფიციური მომსახურება ინფორმირებულობის მაღალი სტანდარტი კონფიდენციალური ინფორმაციის დაცვის გარანტია 24 საათიანი მომსახურება საადვოკატო ეთიკის უმაღლესი სტანდარტები დეტალური ინფორმაცია მომსახურების ღირებულებასა და პაკეტებზე მიიღეთ: https://iuristi-law.wixsite.com/makhatadze ტელ: ********* ; ********* Email – shota852@gmail.com

საუკეთესო ადვოკატებიადვოკატის აყვანარა ღირს ადვოკატის მომსახურებაყველაზე ძლიერი ადვოკატებისამოქალო ადვოკატისისხლის ადვოკატიუფასო ადვოკატი თბილისშიადვოკატის ნომრებიბავშვთა ადვოკატიუფასო ადვოკატის კონსულტაცია
ადვოკატის მომსახურეობა, იურიდიუი კომპანია
eyeნანახი
ადვოკატის მომსახურეობა, იურიდიუი კომპანია

სოლიდური იურიდიული კომპანია და კვალიფიციური ადვოკატები გთავაზობთ იურიდიული მომსახურეობის სრულ პაკეტს სისხლი, სამოქალაქო, ადმინისტრაციული სტრანსბურგის ჩათვლით. , წარმომადგენლობა და თქვენი უფლებების დაცვა სამივე სასამართლო ინსტანციაში, სარჩელების გამზადება, მემკვიდრეობა, პრობლემური სესხები, . ალომენტი, განქორწინება მამობის-დედობის უფლების ჩამორთმევა, ნასყიდობის ხელშეკრულებები. კომპანიის ოცდაერთი ადვოკატი თქვენს სამსახურშია. ასევე ნოტარიუსი და თარჯიმანი. სათაო ოფისები მდებარეობს ვაკეში და პლეხანოვზე. კონსულტაცია უფასოა

სისხლის ადვოკატისანდო ადვოკატიადვოკატის აყვანასისხლის სამართლის ადვოკატიმრავალპროფილიანი იურიდიული მომსახურებაუფასო ადვოკატის კონსულტაციაუფასო ადვოკატი თბილისშიprofesionali advokatiადვოკატის მომსაურებაადვკატი საქართველოში
ადვოკატი, იურიდიული მომსახურება.
eyeნანახი
ადვოკატი, იურიდიული მომსახურება.

იურიდიული კომპანია ლ.ბ. სამართლისთვის გთავაზობთ იურიდიულ/საადვოკატო მომსახურებას სისხლის, სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის მიმართულებით. მომსახურება ხორციელდება მრავალწლიანი გამოცდილების მქონე ადვოკატთა გუნდის მიერ, კლიენტის ინტერესების დაცვითა და გათვალისწინებით - თანხის გადახდის მორგებული გრაფიკითა და განწილვადების საფუძველზე. კონსულტაცია უფასოა

ყველაზე ძლიერი ადვოკატებისაუკეთესო ადვოკატებიუფასო იურიდიული დახმარებაადვოკატის აყვანასისხლის ადვოკატიუფასო ადვოკატის კონსულტაციაუფასო ადვოკატი თბილისშიადვოკატის ნომრებისამოქალო ადვოკატიბავშვთა ადვოკატი
იურიდიული დახმარება კომპანიებს
eyeნანახი
იურიდიული დახმარება კომპანიებს

ელენე ქიშმარიას საადვოკატო ბიურო - "Capital Lawyers", კომპანიებს სთავაზობს სრულყოფილი იურიდიული მომსახურების აუთსორსინგს. შეთავაზებაში შედის: 1. ხელშეკრულებების მომზადება; 2. სამართლებრივი კონსულტაცია; 3. წესდების მომზადება ან/და რევიზია; 4. შიდაგანაწესის მომზადება ან/და რევიზია; 5. კომპანიის იურიდიული დოკუმენტაციის სრულყოფა; 6. იურიდიული წარმომადგენლობა სახელმწიფო უწყებებში; 7. იურიდიული წარმომადგენლობა ადმინისტრაციულ ორგანოებში; 8. იურიდიული წარმომადგენლობა კერძო სამართლის ფიზიკურ/იურიდიულ პირებთან ურთიერთობაში; 9. წარმომადგენლობა საერთო სასამართლოებში და კომპანიის ინტერესების დაცვა. ანაზღაურება განისაზღვრება შესასრულებელი სამუშაოს სირთულის და რაოდენობის მიხედვით, ერთჯერადი მომსახურებისგან განსხვავებული, საშეღავათო ტარიფით. საკონტაქტო ინფორმაცია: მის.: ი. ჭავჭავაძის გამზ. N39 ტელ.: 593 493 497 ელ-ფოსტა: elenekishmarialegal@gmail.com Facebook:@https://www.facebook.com/Attorney.of.General.Specialization "Capital Lawyers" - შენი სამართლებრივი პარტნიორი!

უფასო ადვოკატის კონსულტაციაყველაზე ძლიერი ადვოკატებისისხლის ადვოკატიუფასო იურიდიული დახმარებარა ღირს ადვოკატის მომსახურებაუფასო ადვოკატი თბილისშიადვოკატის ნომრებისაუკეთესო ადვოკატებისამოქალო ადვოკატიადვოკატის აყვანა
მაღალ კვალიფიციური მომსახურება, თქვენზე მორგებული პირობებით!
eyeნანახი
მაღალ კვალიფიციური მომსახურება, თქვენზე მორგებული პირობებით!

მიიღეთ მაღალკვალიფიციური იურიდიული მომსახურება სამოქალაქო-ადმინისტრაციული მიმართულებით, თქვენზე მორგებული პირობებით! - ყველა სახის იურიდიული დოკუმენტაციის მომზადება (ხელშეკრულება, სარჩელი, შესაგებელი, საჩივარი, განცხადება, წესდება და სხვა.); - წარმომადგენლობა ყველა ინსტანციის სასამართლში, ადმინისტრაციულ ორგანოებში, კერძო და საჯარო დაწესებულებებში; - სპეციალური პირობები კომპანიებისთვის და "outsource" მომსახურება. კონსულტაციის ღირებულებაა 50 ლარი!

უფასო ადვოკატის კონსულტაციაუფასო იურიდიული დახმარებაადვოკატის აყვანაუფასო ადვოკატი თბილისშიყველაზე ძლიერი ადვოკატებიბავშვთა ადვოკატისამოქალო ადვოკატისაუკეთესო ადვოკატებიადვოკატის მომსახურებასაადვოკატო ბიური
ადვოკატი დავით მეტრეველი
eyeნანახი
ადვოკატი დავით მეტრეველი

დავით მეტრეველი - საერთო სპეციალიზაციის ადვოკატი, ადვოკატთა ასოციაციის წევრი. დამატებითი სპეციალიზაცია: არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება და ბავშვთა უფლებები. თავაზობთ იურიდიულ დახმარებას ნებისმიერ ადმინისტრაციულ, სამოქალაქო და სისხლის სამართლის საქმეზე. გაგიწევთ წარმომადგენლობას საერთო სასამართლოებში, საკონსტიტუციო სასამართლოში, არბიტრაჟისა და მედიაციის პროცესში, საჯარო და კერძო დაწესებულებებთან. ზოგადი კონსულტაცია უფასოა. www.hoj.ge

advokatis momsaxurebaსისხლის ადვოკატიუფასო ადვოკატის კონსულტაციასამოქალო ადვოკატისაადვოკატო ბიურირა ღირს ადვოკატის მომსახურებაუფასო იურიდიული დახმარებაადვოკატის ნომრებიადვოკატი გორშიბავშვთა ადვოკატი
იურიდიული მომსახურება
eyeნანახი
იურიდიული მომსახურება

იურიდიული მომსახურება: 1. კომპანიის რეგისტრაცია. კანონთან შესაბამისობაში მოყვანა. დოკუმენტაციის შედგენა როგორც ქართულად ასევე ინგლისურად და რუსულად. 2. მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით კონსულტაცია. უძრავი ქონების რეგისტრაციის საკითხები. ადმინისტრაციული საჩივრების და სარჩელების შედგენა.

სერტიფიკატი
უფასო ადვოკატი თბილისშისამოქალო ადვოკატიხელშეკრულების შედგენაადვოკატის აყვანაადვოკატის ნომრებიბავშვთა ადვოკატირა ღირს ადვოკატის მომსახურებასისხლის ადვოკატისაუკეთესო ადვოკატისაუკეთესო ადვოკატები
ადვოკატი თათია ქაჯაია - თქვენი უფლებებისთვის!
eyeნანახი
ადვოკატი თათია ქაჯაია - თქვენი უფლებებისთვის!
5.0
| 3 შეფასება

კვალიფიციური საადვოკატო მომსახურება ფიზიკური და იურიდიული პირებისთვის! ჩაეწერეთ კონსულტაციაზე, მიიღეთ ამომწურავი ინფორმაცია თქვენთვის სასურველ სამართლებრივ საკითხებზე და მაღალკვალიფიციური საადვოკატო მომსახურება! ✅ ხელმისაწვდომი ფასები; ✅ მრავალი წარმატებით დასრულებული საქმე; ✅ სწრაფი და ხარისხიანი მომსახურება; ✅ კლიენტის ინტერესების პრიორიტეტულობა. თქვენს უფლებებს დაიცავს ადვოკატი თათია ქაჯაია ✅ საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი (სიითი ნომერი: 9289) ✅ საერთო სპეციალიზაციის ადვოკატი (სამოქალაქო, ადმინისტრაციული, სისხლის სამართალი); ✅ კერძო სამართლის მაგისტრი; ✅ არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებასა და ბავშვთა უფლებებში სპეციალიზებული ადვოკატი ⚖ ❗ მომსახურების ღირებულება ინდივიდუალურად განისაზღვრება კონკრეტული საქმის გაცნობის შემდეგ!

იურიდიული კონსულტაციაუფასო ადვოკატის კონსულტაციარა ღირს ადვოკატის მომსახურებაადვოკატის აყვანაყველაზე ძლიერი ადვოკატებიადვოკატის ნომრებიუფასო იურიდიული დახმარებასაუკეთესო ადვოკატებიადვოკატის კონსულტაციაადვოკატის მომსახურება
იურიდიული და საადვოკატო მომსახურება
eyeნანახი
იურიდიული და საადვოკატო მომსახურება

მრავალწლიანი იურიდიული გამოცდილების მქონე იურისტი სამართლის მაგისტრი გთავაზობთ, სრულ, კვალიფიციურ იურიდიულ და საადვოკატო მომსახურებას სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის მიმართულებით: ✅ სამართლებრივი კონსულტაცია; ✅ წარმომადგენლობა სასამართლოში და არბიტრაჟში ფიზიკური და იურიდიული პირებისთვის; ✅ წარმომადგენლობა ადმინისტრაციულ ორგანოებში; ✅ სამართლებრივი დოკუმენტების მომზადება; ✅ უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა დახმარება ბინადრობის უფლების მოსაპოვებლად; ✅ იურიდიული პირების საქმიანობის მოწესრიგება ,მეწარმეთა შესახებ'' საქართველოს ახალი კანონის ნორმების შესაბამისად; ✅ იურიდიული პირების საქმიანობის შესაბამისობა შრომის უსაფრთხოების სტანდარტებთან.

iuridiuli momsaxurebaსრული იურიდიული მომსახურებარა ღირს ადვოკატის მომსახურებასაუკეთესო ადვოკატებიხელშეკრულების შედგენაადვოკატის მომსახურებაადვოკატის კონსულტაციაdavaიურიდიული კონსულტაციაადვოკატი თბილისში
ელენე ქიშმარიას საადვოკატო ბიურო
eyeნანახი
ელენე ქიშმარიას საადვოკატო ბიურო

ელენე ქიშმარიას საადვოკატო ოფისი - "Capital Lawyers", გთავაზობთ მრავალპროფილურ და კვალიფიციურ იურიდიულ მომსახურებას სისხლის, სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის მიმართულებით. თქვენს ინტერესებს წარმოადგენს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი ადვოკატი - ელენე ქიშმარია (ს/ნ 9265) და მისი გუნდი. თითოეული ადვოკატი სპეციალიზებულია არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებასა და ბავშვთა უფლებებში. ჩვენი მომსახურების სფეროებია: 1. სისხლის სამართალი: 1.1 ორდერის გამოწერა, წარმომადგენლობა სამართალდამცავ ორგანოებთან, საქართველოს გენერალურ პროკურატურასთან ურთიერთობაში, ასევე საერთო სასამართლოებში; 1.2 ბრალდებულის მონახულება ციხეზე; 1.3 მისი ინტერესების დაცვა სისხლისსამართლებრივი ბრალდების ფარგლებში 2. სამოქალაქო სამართალი: 2.1 საოჯახო დავები 2.2 მემკვიდრეობითი დავები 2.3 სახელშეკრულებო დავები 2.4 სანივთო და ვალდებულებითი დავები 2.5 უდავო წარმოება 2.6 ბანკებთან ან მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებთან დავებისას პროცენტის და პირგასამტეხლოს შემცირება 3. ადმინისტრაციული სამართალი: 3.1 წარმომადგენლობა ადმინისტრაციულ ორგანოებთან ურთიერთობაში, მათ შორის სამართლებრივი დავის ფარგლებში, ყველა ინსტანციის სასამართლოსთან ურთიერთობა; 3.2 უძრავი ქონების დაკანონება (მიწის ლეგალიზება საჯარო რეესტრში და ა.შ); 4. იურიდიული მომსახურების აუთსორსინგი; ანაზღაურება განისაზღვრება საქმის სირთულის მიხედვით. საკონტაქტო ინფორმაცია: მის.: ი. ჭავჭავაძის გამზ. N39 ელფოსტა: elenekishmarialegal@gmail.com "Capital Lawyers" - შენი სამართლებრივი პარტნიორი!

უფასო იურიდიული დახმარებასამოქალო ადვოკატიiuridiuli momsaxurebaრა ღირს ადვოკატის მომსახურებაადვოკატის მომსახურებაუფასო ადვოკატი თბილისშიბავშვთა ადვოკატიუფასო ადვოკატის კონსულტაციაადვოკატის აყვანაადვოკატის ნომრები
საადვოკატო და თარჯიმნის მომსახურება
eyeნანახი
საადვოკატო და თარჯიმნის მომსახურება

გთავაზობთ საადვოკატო ; იურიდიულ და თარჯიმნის მომსახურეობას: 1.სამოქალაქო, ადმინისტრაციული და სისხლის სამართლის მიმართულებით. 2. საოჯახო სამართალი 3. უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული იურიდიული მომსახურება 4. სარჩელის და შესაგებელის მომზადება 5. თარგმნა ყველა ენაზე ჩვენი გუნდი მზად არის გაგიწიოთ მაღალკვალიფიციური, სწრაფი და ხარისხიანი მომსახურეობა. ჩვენ დაგეხმარებით ხელშეკრულების, განცხადების, აქტის, სადამფუძნებლო დოკუმენტრაციის შედგენში. ჩვენ ვახორციელებთ იურიდიული დოკუმენტაციის რევიზირებას და მოქმედ კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში მოყვანას, სამართლებრივი დასკვნის მომზადებას და ა.შ.

კვალიფიციური ადვოკატის მომსახურებაადვოკატის კონსულტაციასისხლის სამართლის ადვოკატიადვკატი საქართველოშიპროფესიონალი ადვოკატიადვოკატის ნომრებისაადვოკატო ბიუროკარგი ადვოკატიiuridiuli momsaxurebaადვოკაატი
საადვოკატო მომსახურება
eyeნანახი
საადვოკატო მომსახურება

ჩვენი კომპანიის მთავარი ღირებულებებია: სამართლიანობა, კეთილსინდისიერება, თანასწორობა და პროფესიონალიზმი. ომპანია დაკომპლექტებულია კვალიფიციური და გამოცდილი ადვოკატებისგან, რომლებიც გაგიწევენ საუკეთესო იურიდიულ მომსახურებას. თუ თვლით რომ ირღვევა თქვენი უფლებები და გჭირდებათ ადვოკატის დახმარება დაგვიკავშირდით მითითებულ ნომერზე watsapp/Viber ✉️მოგვწერეთ ელ. ფოსტაზე: mamukamirotadze777@gmail.com ან გვეწვიეთ მისამართზე, გლდანი, ნანეიშვილის ქუჩა N20.

ადვოკატის ნომრებიპროფესიონალი ადვოკატისაუკეთესო ადვოკატებირა ღირს ადვოკატის მომსახურებასაადვოკატო ბიურიუფასო ადვოკატის კონსულტაციაადვოკატის აყვანაუფასო ადვოკატი თბილისშიადვოკატის მომსახურებაბავშვთა ადვოკატი
საგადასახადო დავები ( აუდიტორი-იურისტი)
eyeნანახი
საგადასახადო დავები ( აუდიტორი-იურისტი)

საერთაშორისო საადვოკატო კომპანია "ნაკაშიძე &პარტნიორები"/ Law Office Nakashidze&Partners გთავაზობთ, სრულ იურიდიულ და აუდიტორულ მომსახურებას იტალიაში - საქართველოში დაგვიკავშირდით. ფინანსური დავისას - შემოსავლების სამსახურთან ან ფინანსთა სამინისტროსთან დავების განხილვის საბჭოში სასამართლოში წარმომადგენლობისთვის გამოცდილი იურისტები და აუდიტორები დაგეხმარებათ დაგიზუსტებთ რამდენად სწორადაა დაანგარიშებული დავალიანების თანხა და თუ არის შესაძლებელი მისი შემცირება დამატებითი ინფო იხილეთ საიტზე: https://advokati.add.ge ალ.ყაზბეგის 47 მე-2 სართული ოფისი N212 (მეტრო დელისი)

ადვოკატის აყვანაუფასო ადვოკატი თბილისშიადვოკატის კონსულტაციარა ღირს ადვოკატის მომსახურებაუფასო იურიდიული დახმარებაყველაზე ძლიერი ადვოკატებიბავშვთა ადვოკატისაუკეთესო ადვოკატებისისხლის ადვოკატიუფასო ადვოკატის კონსულტაცია
იურისტის მომსახურება
eyeნანახი
იურისტის მომსახურება

იურიდიული მომსახურება ფიზიკური და იურიდიული პირებისთვის. ჩვენთან თქვენ ზოგავთ დროს, ფინანსებს და იღებთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას. სპეციალური პირობები კოპანიებისთვის!! იურიდიულ პირებს ვთავაზობთ მომსახურების მათზე მორგებულ სხვადასხვა პაკეტებს. გვყავს გამოცდილი იურისტი, ყველა სამართლებრივი მიმართულებით კვალიფიკაციის მქონე გამოცდილი ადვოკატი. თქვენი ინტერესები ჩვენი პრიორიტეტია!!!

ადვოკატის აყვანაყველაზე ძლიერი ადვოკატებისისხლის ადვოკატისაუკეთესო ადვოკატებიუფასო ადვოკატი თბილისშიბავშვთა ადვოკატიადვოკატის ნომრებიუფასო ადვოკატის კონსულტაციაუფასო იურიდიული დახმარებასამოქალო ადვოკატი
სულ 108 რეზულტატი