fb

ადვოკატი

სრულყოფილი იურიდიული მომსახურების მიღების საჭიროება ინდივიდებისა და ორგანიზაციებისთვის საქმიანობის სხვადასხვა ეტაპზე დგება, რა დროსაც პროფესიონალის ჩართულობას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს. იურისტის დახმარებით საქმისწარმოება კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესებით მიმდინარეობს და დამკვეთის ინტერესების დაკმაყოფილება მარტივდება. ადვოკატი მოქალაქეების, სახელმწიფო, ან საზოგადოებრივი დაწესებულებებისთვის იურიდიული მომსახურების მიმწოდებელი ფიგურაა, რომელიც სისხლის სამართლის, ადმინისტრაციულ, თუ სამოქალაქო საქმისწარმოებისას განსასჯელის/ბრალდებულის დამცველად გვევლინება. მის მოვალეობებში შედის იურიდიული კონსულტაციის გაწევა, განცხადებების, საჩივრებისა და ხელშეკრულებების შედგენა/ექსპერტიზა, სანივთო, მემკვიდრეობითი და შრომით-სამართლებრივი დავები და სხვა. Servisebi.ge-ის პლატფორმაზე ქვეყნის წამყვანი იურისტების დაქირავება დროისა და ფინანსური რესურსის უმცირესი დანახარჯებით ხდება. ადვოკატთა ერთიანი ბაზიდან, თქვენი მოთხოვნების მიხედვით, არჩევთ შესაბამის კანდიდატურას, რომელთა უმრავლესობა ზოგად კონსულტირებას უფასოდ გაგიწევთ. ამ გზით მომხმარებელი საქმის სირთულესა და სპეციფიკაში უკეთ ერკვევა და გამოცდილებაზე დაყრდნობით საბოლოო წარმომადგენელს არჩევს. ვებგვერდზე რეგისტრირებულ სპეციალისტთა მუშაობის პროფილი ძალიან მრავალფეროვანია, რადგან აქ როგორც საქართველოში, ასევე საერთაშორისო ბაზარზე მომუშავე ადვოკატებსა და ბიუროებს აღმოაჩენთ. მოთხოვნად მომსახურებებს შორის ბიზნესის რეგისტრაციის პროცესის წარმართვა, უძრავი ქონების შესყიდვის განხორციელება, განქორწინებისას ქონების გაყოფასთან დაკავშირებული დავები, საკონსულოებში წარმომადგენლობა და ა.შ. მიიჩნევა. პროფესიონალი იურისტები დამკვეთის სასარგებლოდ სასამართლომდე მოლაპარაკებებს აწარმოებენ და კორპორატიული კლიენტების დატრენინგების პროცესშიც ერთვებიან. იურიდიული მომსახურების გაწევისას გადამწყვეტი მნიშვნელობა ხშირად ადვოკატის ანაზღაურებას ენიჭება და საზოგადოებაში გავრცელებულია აზრი, რომ გამოცდილი სპეციალისტის მომსახურება საკმაოდ ძვირი ღირს. ჩვენს სივრცეში საუკეთესო იურისტების ფართო სპექტრია წარმოდგენილი, ხოლო მომსახურების საფასური თითოეული საქმის სირთულიდან გამომდინარე ითვლება. შესაბამისად, ბაზარზე არსებულ შეთავაზებებზე დაყრდნობით, servisebi.ge-ის საშუალებით, ყველაზე ხელმისაწვდომი მომსახურების მიღებას დაუყოვნებლივ შეძლებთ. თუ სამართლებრივი საქმისწარმოების ზღვარზე დგახართ, ან მომავალი ბიზნეს საქმიანობის დასაწყებად სანდო იურიდიული რჩევა გჭირდებათ, ყურადღებით გაეცანით ჩვენს ვებგვერდზე რეგისტრირებულ კანდიდატებს, აირჩიეთ საჭირო სპეციალიზაციის იურისტი და სასურველ ადვოკატს, სწრაფად და მარტივად, დაუკავშირდით.
ადვოკატი

ადვოკატი, ადვოკატის მომსახურება, იურიდიული მომსახურება, იურისტის მომსახურება, პროფესიონალი ადვოკატი, advokati, advokatis momsaxureba, iuridiuli momsaxureba, iuristis momsaxureba, profesionali advokati, advokatis konsultacia

ადვოკატი, ადვოკატის მომსახურება იურიდიული მომსახურება, იურისტის მომსახურება, იურისტი, სრულპროფილიანი საადვოკატო მომსახურება, საადვოკატო მომსახურება, კვალიფიციური ადვოკატის მომსახურება, საადვოკატო ბიური, ადვოკატის კონსულტაცია, სისხლის სამართალი, სამოქალაქო სამართალი, advokati, advokatis momsaxureba, iuridiuli momsaxureba, iuristis momsaxureba, profesionali advokati, advokatis konsultacia, იურიდიული მომსახურება, საადვოკატო ბიურო, იურიდიული კომპანია, მრავალპროფილიანი იურიდიული მომსახურება, იურიდიული ოფისი, სრული იურიდიული მომსახურება, იურიდიული დახმარება, იურიდიული კონსულტაცია, iuridiuli momsaxureba, iuridiuli kompania, saadvokato biuro, sruli iuridiuli momsaxureba, iuridiuli daxmareba, iuridiuli konsultacia
პრო
იურიდიული მომსახურეობა
eyeნანახი
იურიდიული მომსახურეობა
5.0
| 3 შეფასება

1) სამართლებრივ საკითებზე იურიდიული კონსულტაციის გაწევა და შესაბამისი დასკვნის მომზადება; 2) ხელშეკრულების გასაფორმებლად საჭირო დოკუმენტაციის მომზადება; 3) ხელშეკრულების სამართლებრივი ანალიზი და ექსპერტიზა; 4) ნებისმიერ (სისხლის/სამოქალაქო/ადმინისტრაციულ) სამართლებრივ საკითხზე უფასო იურიდიული კონსულტაციის გაწევა; 5) სარჩელის/შესაგებლის/შეგებებული სარჩელის მომზადება ,- დამკვეთის სასარგებლოდ; 6) დამკვეთის წარმომადგენლობა, როგორც ფიზიკურ და იურიდიულ პირებთან, ასევე სასამართლოში; 7) კორპორატიული კლიენტების სრული იურიდიული მომსახურეობა; 8) კომპანიის სადამფუძნებლო დოკუმენტაციის (წესდება, კრების ოქმი,პარტნიორთა გადაწყვეტილებები და სხვ.), ასევე, სხვა ყველა სახის სამართლებრივი დოკუმენტის (განცხადება, გაფრთხილების წერილი კრედიტორისთვის, მორიგების აქტი) მომზადება.

უფასო ადვოკატი თბილისშისაუკეთესო ადვოკატებისამოქალო ადვოკატიბავშვთა ადვოკატირა ღირს ადვოკატის მომსახურებასისხლის ადვოკატიუფასო ადვოკატის კონსულტაციაუფასო იურიდიული დახმარებაადვოკატის აყვანაადვოკატის ნომრები
ტელეფონი
პრო
ადვოკატი, იურიდიული მომსახურება
eyeნანახი
ადვოკატი, იურიდიული მომსახურება
5.0
| 1 შეფასება

გთავაზობთ იურიდიულ მომსახურებას სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ სამართლის საქმეზე. სამოქალაქო სამართალი: 1. საოჯახო დავები 2. მემკვიდრეობითი დავები 3. სახელშეკრულებო დავები 4. სანივთო და ვალდებულებითი დავები 5. ბანკებთან ან მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებთან დაკავშირებული დავები (შესაგებლის მომზადება და პროცესზე წარმომადგენლობა) 6. შრომით-სამართლებრივი დავები ადმინისტრაციული სამართალი: 1. ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გასაჩივრება 2. წარმომადგენლობა ადმინისტრაციულ ორგანოებთან სახელშეკრულებო სამართალი - ხელშეკრულების შედგენა/კორექტირება/გადახედვა იურიდიული მომსახურების საფასური განისაზღვრება ინდივიდუალურად საქმის სირთულიდან გამომდინარე

სამოქალო ადვოკატისისხლის ადვოკატიუფასო ადვოკატის კონსულტაციაუფასო იურიდიული დახმარებაადვოკატის აყვანასაუკეთესო ადვოკატებიბავშვთა ადვოკატიუფასო ადვოკატი თბილისშიადვოკატის ნომრებირა ღირს ადვოკატის მომსახურება
ტელეფონი
პრო
იურიდიული მომსახურება/ ადვოკატი სიითი N10005
eyeნანახი
იურიდიული მომსახურება/ ადვოკატი სიითი N10005
5.0
| 3 შეფასება

სამოქალაქო/ადმინისტრაციულის ლიზენცირებული ადვოკატი სიითი N10005 1) ხელშეკრულების შედგენა/კორექტირება/გადახედვა დამკვეთის სასარგებლოდ და ხელშეკრულების ხელმომწერი მეორე მხარისათვის ხელშეკრულებების პირობების შინაარსის განმარტება - დამკვეთის სურვილის შესაბამისად. 2)ნებისმიერ (სისხლის/სამოქალაქო/ადმინისტრაციულ) სამართლებრივ საკითხზე უფასო იურიდიული კონსულტაციის გაწევა; 3) სარჩელის/შესაგებლის/შეგებებული სარჩელის მომზადება ,- დამკვეთის სასარგებლოდ; 4) სასამართლოში მიმდინარე საქმის მორიგებით დასრულება - დამკვეთის ნებასურვილიდან გამომდინარე; 5) სასამართლოში წარმომადგენლობის გაწევა დამკვეთის სასარგებლოდ; 6) სასამართლომდე მოლაპარაკებების წარმოება, მომრიგებელი ადვოკატი; 7) კორპორატიული კლიენტების მომსახურება - მუდმივი კომუნიკაცია კორპორატიულ კლიენტებთან, კანონმდებლობაში ცვლილების არსებობის შემთვევაში კორპორატიული კლიენტის ხელმძღვანელობისათვის სიახლეების გაცნობა, დამატებით ტრენინგის ჩატარება მათი თანამშომლებისათვის; 8) კომპანიის დაარსებისათვის სათანადო მომსახურების გაწევა - წესდების შედგენა და ყველა საჭირო დოკუმენტაციის საჯარო რეესტრში დარეგისტრირება კომპანიის დასარეგისტირებლად.

ადვოკატის მომსახურებარა ღირს ადვოკატის მომსახურებაადვოკატის ნომრებიუფასო იურიდიული დახმარებაუფასო ადვოკატის კონსულტაციასაუკეთესო ადვოკატებიყველაზე ძლიერი ადვოკატებიბავშვთა ადვოკატიკვალიფიციური ადვოკატის მომსახურებაადვოკატის აყვანა
ტელეფონი
პრო
საადვოკატო და სხვა იურიდიული მომსახურება.
eyeნანახი
საადვოკატო და სხვა იურიდიული მომსახურება.

მოგესალმებით, ადვოკატი კახაბერ გურასაშვილი (სიითი #10014) და კომპანია LRCC გთავაზობთ ერთჯერად ან გრძელლვადიან მაღალკვალიფიციურ იურიდიულ და საადვოკატო მომსახურებას სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის მიმართულებით. მათ შორის; ასამართლოში წარმომადგენლობა, სამართლებრივი დასკვნის მომზადება, ხელშეკრულებების ანალიზი და მომზადება, კორპორატიული კლიენტების მომსახურება (წესდება, კრების ოქმი,პარტნიორთა გადაწყვეტილებები და სხვ.); დავიცავთ თქვენს შრომის უფლებებს სასამართლოში და დამსაქმებლის წინაშე - სამსახურში აღდგენა, კომპენსაცია, განაცდურის ანაზღაურება, სამსახურებრივი შევიწროვება და დისკრიმინაცია. თუ თქვენი კომპანია მონაწილეობას იღებს სახელმწიფო შესყიდვებში (ტენდერებში), გაგიწევთ მაღალკვალიფიციურ იურიდიულ მომსახურებას, სატენდერო დოკუმნტაციის მომზადებაში, თქვნთვის არახელსაყრელი სატენდერო პირობების, სატენდერო კომისიის გადაწყვეტილებების, მათ შორის შემსყიდველი ორგანიზაციის ოქმების, შეცველის, გასაჩივრებისა და ყველა სხვა სამართლებრივი პროცედურების განხორციელებაში. გაგიწევთ ამომწურავ და სრულფასოვან დახმარებას ადმინისტრაციულ (სახელმწიფო) დაწესებულებებთან ურთიერთობის პოცესის წარმართვაში (მათ შორის ყველა სახის ადმინისტრაციული აქტის გასაჩივრება), თქვენთვის სასურველი შედეგების მიღწევის მიზნით. ანაზღაურება შესაძლებელია მოგების საკომისიოს პრინციპით. კერძოდ, მომსახრების სრული საფასური დასაფარი იქნება მხოლოდ საქმის წარმატებით დასრულების შემთხვევაში. პორველადი მომსახურება უფასოა.

certificates icon სერტიფიკატი
ადვოკატის კონსულტაციაuflebebiბავშვთა ადვოკატიიურიდიული დოკუმენტის მომზადებაiuridiuli momsaxurebaკვალიფიციური ადვოკატის მომსახურებასამოქალო ადვოკატიადვოკატის ნომრებიadvokatis konsultaciaმრავალპროფილიანი იურიდიული მომსახურება
ტელეფონი
პრო
იურიდიული მომსახურება
eyeნანახი
იურიდიული მომსახურება

იურიდიული კომპანია “Four GC Legal” დაკომპლექტებულია მაღალი კვალიფიკაციის მქონე იურისტებით, რომლებიც გთავაზობენ გამოსავალს ნებისმიერი სამართლებრივი პრობლემიდან. “Four GC Legal” ემსახურება, როგორც ფიზიკური, ასევე, იურიდიულ პირებს. ჩვენი გუნდი უზრუნველყოფს თქვენს წარმომადგენლობას სასამართლოში დავების წარმოებისას, ასევე, დავიცავთ თქვენს ინტერესებს ნებისმიერ სახელმწიფო ორგანოში. აგრეთვე, გთავაზობთ იურიდიულ მომსახურებას თქვენი ბიზნეს სუბიექტებისთვის ❗ კომპანიები შეიძლება, სხვადასხვა, სამართლებრივი რისკების წინაშე აღმოჩნდნენ, ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ისინი უზრუნველყოფილი იყვნენ სანდო და მაღალკვალიფიციური იურიდიული მომსახურებით. სწორედ ამიტომ, დაგვიკავშირდით ტელეფონის ნომერზე: მისამართი: მერაბ კოსტავას N 59

video play icon ვიდეო
მრავალპროფილიანი იურიდიული მომსახურებასისხლის სამართლის ადვოკატიადვოკატის კონსულტაციაადვოკატი თბილისშიბავშვთა ადვოკატიiuridiuli momsaxurebaპროფესიონალი ადვოკატიადვოკატის მომსახურებაადვოკატი სისხლის სამართლის სპეციალიზაციით საადვოკატო ბიური
ტელეფონი
პრო
ადვოკატის მომსახურება
eyeნანახი
ადვოკატის მომსახურება

იურიდიული კომპანია "Legal Rights Georgia" ფიზიკურ და იურიდულ პირებს გთავაზობთ სრულ სამართლებრივ მომსახურებას სამოქალაქო-ადმინისტრაციული სამართლის მიმართულებით. ქონებრივი დავები; მიწის ნაკვეთებთან დაკავშირებული დავები; დავები სასესხო ვალდებულებების თაობაზე; ქირავნობასთან დაკავშირებული დავები; სამემკვიდრეო დავები; სამეწარმეო დავები; საოჯახო დავები (განქორწინება, ალიმენტის დაკისრება, ა.შ.) ნებისმიერი სხვა სახის დავა რაც დაკავშირებულია სამოქალაქო - ადმინისტრაციულ სამართალთან. გაგიწევთ წარმომადგენლობით მომსახურებას საერთო სასამართლოებში, ფიზიკურ, იურიდიულ პირებთან და ადმინისტრაციულ ორგანოებში. ჩვენი კომპანია აგრეთვე დაგეხმარებათ სასურველი დოკუმენტების მომზადებაში (შესაბამისი საპროცესო დოკუმენტი, ხელშეკრულებაა, წესდება, და სხვა) კონსულტაცია ფასიანია! დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით განცხადებაში მითითებულ ტელეფონის ნომერზე.

საუკეთესო ადვოკატებიუფასო ადვოკატის კონსულტაციაუფასო იურიდიული დახმარებარა ღირს ადვოკატის მომსახურებაუფასო ადვოკატი თბილისშიბავშვთა ადვოკატიადვოკატის ნომრებიყველაზე ძლიერი ადვოკატებისამოქალო ადვოკატიადვოკატის აყვანა
ტელეფონი
პრო
ადვოკატი თათია ქაჯაია - თქვენი უფლებებისთვის!
ადვოკატი თათია ქაჯაია - თქვენი უფლებებისთვის!
5.0
| 5 შეფასება

კვალიფიციური საადვოკატო მომსახურება ფიზიკური და იურიდიული პირებისთვის! ჩაეწერეთ კონსულტაციაზე, მიიღეთ ამომწურავი ინფორმაცია თქვენთვის სასურველ სამართლებრივ საკითხებზე და მაღალკვალიფიციური საადვოკატო მომსახურება! ✅ ხელმისაწვდომი ფასები; ✅ მრავალი წარმატებით დასრულებული საქმე; ✅ სწრაფი და ხარისხიანი მომსახურება; ✅ კლიენტის ინტერესების პრიორიტეტულობა. თქვენს უფლებებს დაიცავს ადვოკატი თათია ქაჯაია ✅ საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი (სიითი ნომერი: 9289) ✅ საერთო სპეციალიზაციის ადვოკატი (სამოქალაქო, ადმინისტრაციული, სისხლის სამართალი); ✅ კერძო სამართლის მაგისტრი; ✅ არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებასა და ბავშვთა უფლებებში სპეციალიზებული ადვოკატი ⚖ ❗ მომსახურების ღირებულება ინდივიდუალურად განისაზღვრება კონკრეტული საქმის გაცნობის შემდეგ, კონსულტაციის ეტაპზე. ✅ კონსულტაციის მიღება შესაძლებელია წინასწარი ჩაწერით, როგორც ოფისში, ასევე დისტანციურ რეჟიმში და ღირებულებაა 50 ლარი.

ადვოკატის კონსულტაციახელშეკრულების მომზადებაადვოკატი თბილისშიიურიდიული დახმარებასაუკეთესო ადვოკატებისაადვოკატო ბიურომაღალკვალიფიკაციური ადვოკატისამოქალო ადვოკატისრული იურიდიული მომსახურებასაადვოკატო ბიური
ტელეფონი

ადვოკატის დაქირავება

ადვოკატის დაქირავება არამხოლოდ სამართლებრივი დავების წარმოებისას, არამედ უძრავ ქონებასთან, შრომით, ან ბიზნეს მოლაპარაკებებთან დაკავშირებული ნებისმიერი პროცესის დაგეგმვისას, გონივრული ნაბიჯია. სპეციალისტის დახმარებით, საქმიანობის საწყის ეტაპზე, სწორად განსაზღვრავთ რისკებს, შეაფასებთ სირთულის ხარისხს და თანამშრომლობის პირობებს მხოლოდ ამის შემდეგ ჩამოაყალიბებთ. ჩვენს სივრცეში სამოქალაქო და სისხლის სამართლის წამყვანი სპეციალისტების სრული სიაა წარმოდგენილი, რომელთა მომსახურების სპეციფიკა და ოპტიმალურობა, მომხმარებელთა გამოცდილებაზე დაყრდნობით, შეგიძლიათ შეაფასოთ. კვალიფიციური საადვოკატო მომსახურების მიღება, კონფიდენციალობის სრული დაცვის გარანტით, ხელმისაწვდომ ფასად, შეგიძლიათ. იმ შემთხვევაში, თუ კერძო იურისტის აყვანამდე უფასო კონსულტაციის მიღება გსურთ, servisebi.ge-ზე შესაბამის კანდიდატთა მრავალფეროვან სიას, რამოდენიმე წუთში, იპოვით. ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების გასაჩივრება, შესაბამის ორგანოებთან წარმომადგენლობა, სახელშეკრულებო სამართალი, იუსტიციის სახლის სერვისები - ეს იმ მომსახურებათა მცირე ჩამონათვალია, რომლის მიღებაც ჩვენს პლატფორმაზე რეგისტრირებული სპეციალისტების დახმარებით შეგიძლიათ. თუ გსურთ სამივე ინსტანციის სასამართლოში თქვენი სანდო წარმომადგენელი, ყოველგვარი გართულებების გარეშე, მარტივად, იპოვოთ, მაშინ გაეცანით პლატფორმაზე წარმოდგენილ განცხადებებს და რაციონალური არჩევანი თქვენი პრიორიტეტებისა და ინტერესების მიხედვით გააკეთეთ.
პრო
ადვოკატი გიორგი ჩხაიძე / ადვოკატის მომსახურება
ადვოკატი გიორგი ჩხაიძე / ადვოკატის მომსახურება
5.0
| 3 შეფასება

ადვოკატი გიორგი ჩხაიძე სიითი ნომერი 9847 მოგემსახურებათ როგორც ფიზიკურ ასევე იურიდიულ პირებს სხვადასხვა სახის სამართლებრივი დავის გადაწყვეტაში ასევე წარმომადგენლობას გაგიწევთ სასამართლოში , აღსრულების ეროვნულ ბიუროში და სხვა ადმინისტრაციულ ორგანოში . კონსულტაცია უფასოა ხოლო იურიდიული მომსახურების საფასური განისაზღვრება ინდივიდუალურად საქმის სირთულიდან გამომდინარე ✅ კერძო სამართლის მაგისტრი; ✅ საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი (სიითი ნომერი: 9847) ✅ ადვოკატი (სამოქალაქო - ადმინისტრაციული მიმართულებით ) ✅ბავშვის უფლებების სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ სამართალის სპეციალიზებული ადვოკატი ძირითადი მიმართულელები : 1. სააღსრულებო წარმოება ( სააღსრულებო წარმოების შეწყვეტა , შეჩერება , გამარტივებული წარმოება ასევე წარმომადგენლობა როგორც კრედიტორის ასევე მოვალის სასარგებლოდ ) . 2. განქორწინება , ალიმენტის დაკისრება , მამად ცნობა და სხვა . 3. სასესხო დავები ( პირგასამტეხლოს და პროცენტის შემცირება , ქონების დაყადაღება , ვალის დაბრუნება და სხვა ) 4. ქონებრივი დავები ( ქონების რეგისტრაცია , მითვისებული უძრავი ქონების გათავისუფლება) 5. შრომითი დავები ( სამსახურში აღდგენა , სახელფასო დავალიანების მიღება , განაცდური დღეების ანაზღაურება ) 6. წარმომადგენლობა ადმინისტრაციულ ორგანოებთან , ადმინისტრაციული აქტის გასაჩივრება და სხვა . 7 . ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი საკითხი სამოქალაქო - ადმინისტრაციული სამართლის მიმართულებით რომელზეც გჭირდებათ კვალიფიციური იურიდიული დახმარება .

ადვოკატის ნომრებისაადვოკატო მომსახურებაadvokatis konsultaciaპროფესიონალი ადვოკატისაადვოკატო ბიუროსაადვოკატო ბიურიadvokatis momsaxurebaსაუკეთესო ადვოკატებიბავშვთა ადვოკატიხელშეკრულების მომზადება
ტელეფონი
მიხეილ რამიშვილის საადვოკატო ოფისი გთავაზობთ იურიდიულ მომსახურებას
eyeნანახი
მიხეილ რამიშვილის საადვოკატო ოფისი გთავაზობთ იურიდიულ მომსახურებას

მიხეილ რამიშვილის საადვოკატო ოფისი გთავაზობთ სრულ იურიდიულ მომსახურებას ✅ სამოქალაქო-ადმინისტრაციული სამართალი: ➡️ პირადი არაქონებრივი ხასიათისა და ინტელექტუალური დავები ➡️ სანივთო ( ქონებრივი) , ვალდებულებითი, სახელშეკრულებო, კანონისმიერი დავები ➡️ ფულად-საკრედიტო სამართლებრივი დავები ➡️ საოჯახო და მემკვიდრეობითი დავები ➡️ სამეწარმეო და საგადასახო დავები ➡️ არბიტრაჟი ➡️ შრომითი დავები ( სამსახურიდან გათავისუფლება/აღდგენა/შრომითი ხელშეკრულების შედგენა/ანალიზი) ☑️ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა ☑️ ადმინისტრაციული ხელშეკრულებები ☑️ სხვა სახის ადმინისტრაციული დავები ☑️ შემაკავებელი/დამცავი ორდერის გასაჩივრება/გაუქმება ✅ სისხლის სამართალი : ➡️ბრალდებულის, დაზარალებულისა და სისხლის სამართლის პროცესის მონაწილეთა უფლებების დაცვა ➡️ წარმომადგენლობა : საგამოძიებო ორგანოებში; პროკურატურაში; საქალაქო/რაიონულ, სააპელაციო, უზენაეს და ადამიანის უფლებათა ევროპულ (სტრასბურგი) სასამართლოებში. ➡️ ჩვენი გუნდი მზადაა : ✅ კონსულტაციაზე სრულად გაანალიზოს თქვენი სამართლებრივი პრობლემა და შემოგთავაზოთ რამდენიმე , თქვენზე მორგებული სტრატეგია. ✅ წარმომადგენლობა გაგიწიოთ როგორ ფიზიკურ, ისე იურიდიულ პირებთან. მოამზადოს ნებისმიერი სახის სამართლებრივი დოკუმენტი. ✅ კორპორატიულ კლიენტებს გაუწიოს სრული იურიდიული მომსახურება დაგვიკავშირდით ნებისმიერ დროს მითითებულ ნომერზე

ძლიერი ადვოკატიმაღალკვალიფიკაციური ადვოკატიადვოკატის კონსულტაციაპროფესიონალი ადვოკატიiuridiuli kompaniaადვოკატი სამოქალაქო საქმეზეადვოკატის აყვანაsasamartloსაადვოკატო მომსახურებაემიგრანტების ადვოკატი
სულ 11 რეზულტატი

ხშირად დასმული კითხვები

faqfaq