აუდიტი, აუდიტის კომპანიები, ბუღალტრული აღრიცხვის კონტროლი, auditi, auditis servisi, auditis kompaniebi, bugaltruli aghricxvebis kontroli

კატეგორიაში მოცემულია განცხადებები აუდიტის შესახებ: ბუღალტრული აღრიცხვის სისწორის კონტროლი, აუდიტის სერვისი, აუდიტი, auditi, auditis servisi, auditis kompaniebi, bugaltruli aghricxvebis kontroli

ბუღალტრული აღრიცხვის სისწორის კონტროლი, აუდიტის სერვისი, აუდიტი, auditi, auditis servisi, auditis kompaniebi, bugaltruli aghricxvebis kontroli

აუდიტორული დასკვნების მომზადება ოპერატიულად და ხარისხიანად
აუდიტორული დასკვნების მომზადება ოპერატიულად და ხარისხიანად

ლიცენზირებული, დამოუკიდებელი აუდიტორული კომპანია - ალგი აუდიტი სწრაფად და ხარისხიანად მოგიმზადებთ სხვადასხვა სახის აუდიტორულ დასკვნებს სახელმწიფო ორგანოების მოთხოვნის შესაბამისად - მარწმუნებელი გარიგებების საერთაშორისო სტანდარტი (მგსს) 3000. სესხების მიზნობირვი გამოყენების დადასტურება; სამხრივი შეთანხმებების მიხედვით მიზნობრივი შესრულება; პროექტის საინვესტიციო ღირებულების საბაზრო ფასთან შესაბამისობის დადგენა; შემოსავლის დადასტურება; დებიტორული დავალიანების დადასტურება; კატეგორიის განსაზღვრა; საკუთრების უფლების დადასტურება; ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დადასტურება.

სესხის მიზნობრივი გამოყენების დადასტურებამარწმუნებელი გარიგებებიბუღალერიაუდიტის სერვისიაუდიტორული დასკვნებიაუდიტიფასწარმოქმნის ადეკვატურობადასკვნებიაუდიტორი
სავალდებულო ფინანსური და მმართველობის ანგარიშგების აუდიტი
eyeნანახი
სავალდებულო ფინანსური და მმართველობის ანგარიშგების აუდიტი

ალგი აუდიტი, როგორც დამოუკიდებელი აუდიტორული კომპანია, გთავაზობთ აუდირებული ფინანსური ანგარიშგების მომზადებას, საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად. Ჩვენი Მრავალინდურსტიული გამოცდილებითა და კვალიფიციური კადრებით მიიღებთ ფინანსური ინფორმაციის სანდოობის ყველაზე მაღალ ხარისხს. აუდიტორული შემოწმების ჩატარების შედეგად: ‘ მიიღებთ აუდიტორულ დასკვნას, რაც ზრდის ფინანსური ანგარიშგების სანდოობას; ‘ დაადგენთ კომპანიის რეალურ ფინანსურ მდგომარეობას, შედეგსა და ფულადი სახსრების მოძრაობას; ‘ მიიღებთ დაწვრილებით ანგარიშს გამოვლენილი დარღვევა-ნაკლოვანებების მითითებით და შესაბამის რეკომენდაციებს მათ აღმოსაფხვრელად. რატომ ალგი აუდიტი? ‘ კვალიფიციური და სანდო პარტნიორი ‘ მრავალწლიანი და მრავალინდუსტრიული გამოცდილება ‘ დაზოგილი დრო, ფინანსებსა და ადამიანურ რესურსებში ‘ მინიმუმამდე შემცირებული რისკები ‘ გარანტირებული ხარისხი და ეფექტური შედეგი წარმოგიდგენთ ჩვენს სერვისებს ‘ აუდიტორული მომსახურება ‘ Საბუღალტრო მომსახურება ‘ Საგადასახადო მომსახურება ‘ IFRS-ის სტანდარტების დანერგვა ‘ Საკონსულტაციო მომსახურება ‘ იურიდიული მომსახურება ‘ Მხარდაჭერა საგადასახადო დავებისას ‘ Საშემფასებლო მომსახურება ‘ Გარიგების მხარდაჭერა ‘ Რეპორტინგი და ბიუჯეტირება ‘ Ბიზნეს გეგმის შედგენა ‘ Ბიზნესნ მოდულის შედგენა Ჩვენი პროფესიული პასუხისმგებლობა დაზღვეულია,რაც გაძლევთ იმის გარანტიას,რომ ჩვენთან თანამშრომლობით თქვენი რისკები მინიმუმადე იქნება დაყვანილი.

აუდიტიბუღალტრულისავალდებულო ფინანსური აუდიტილიცენზირებული აუდიტორიაუდიტის სერვისი
ბუღალტრული აუთსორსი • ენთები
eyeნანახი
ბუღალტრული აუთსორსი • ენთები

ბუღალტრული აუთსორსის კომპანია "ენთები" აღრიცხვისა და კომუნიკაციის უახლესი სისტემები ბუღალტრული აღრიცხვის სისწორის სამ დონიანი კონტროლი ბუღალტერიის ვირტუალური კაბინეტი და რეპორტინგის ქლაუდ სისტემა დოკუმენტაციის ელექტრონული არქივი უმსხვილეს საერთაშორისო აუდიტორულ კომპანიებში მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება ახალგაზრდა, გამოცდილი და ენერგიული გუნდი ბუღალტრული აღრიცხვისა და კომუნიკაციის სისწრაფე საერთაშორისო ფინანსური სერთიფიკატების მფლობელი გუნდის წევრები პასუხისმგებლობის დაზღვევა

აუდიტის სერვისიაუდიტორიული მოსახურება
შპს რეგიონალური იურიდიულ-საკონსულტაციო ცენტრი "LEGAL GEORGIA"
eyeნანახი
შპს რეგიონალური იურიდიულ-საკონსულტაციო ცენტრი "LEGAL GEORGIA"

შპს რეგიონალური იურიდიულ-საკონსულტაციო ცენტრი "LEGAL GEORGIA" კერძო და სახელმწიფო კომპანიებს, დაწესებულებებს, საბანკო სექტორს, ენერგეტიკის, მედიცინის, ვაჭრობის, მშენებლობის, მსუბუქი და მძიმე მრეწველობის, ტრანსპორტის და ეკონომიკური საქმიანობის სხვა დანარჩენ სფეროში მომუშავე კომპანიებს, მთელი ქვეყნის მასშტაბით გთავაზობს მომსახურეობის სრულ პაკეტს შრომის უსაფრთხოების და საერთაშორისო სტანდარტების გარკვეული სისტემების დანერგვისა და მათი შენაჩუნების მიმართულებით. გთავაზობთ თქვენი კომპანიის საქმიანობის სრულ შესაბამისობაში მოყვანას შრომის უსაფრთხოების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის მოთხოვნებთან. ჩვენი კომპანიის მაღალკვალიფიციური შერომის უსაფრთხოების სპეციალისტები იურისტებთან და ISO 9011-2018 შესაბამისად სერტიფიცირებულ საერთაშორისო სტანდარტების სისტემების შიდა აუდიტორებთან ერთად უზრუნველყოფენ თქვენს კომპანიაში სამუშაო გარემოს, პერსონალის, ვიზიტორების და კონტრაქტორების უსაფრთხოებას. კომპანიის პროფესიონალთა გუნდი გთავაზობთ შემდეგ მომსახურეობას: - თქვენი კომპანიის წინაშე არსებული საფრთხეების დადგენა; - რისკების შეფასება და მათი აღმოფხვრის ღონისძიებების დაგეგმვა; - რისკების შემცირების და აღმოფხვრის პრაქტიკულ ღონისძიებებში მონაწილეობა - დოკუმენტირებული ინფორმაციის შემუშავება და არსებული დოკუმენტაციის საქართველოს კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში მოყვანა; - პერიოდული ინსპექტირება შრომის უსაფრთხოების მიმართულებით; - თქვენი კომპანიის საქმიანობასთან ადაპტირებული ინდივიდუალური და კოლექტიური დაცვის საშუალებების განსაზღვრა; - სახანძრო უსაფრთხოების და საგანგებო სიტუაციებში მოქმედების გეგმების შედგენა; - მაფრთხილებელი, ამკრძალავი და სხვა სახის პიქტოგრამების და მათი განთავსების ადგილების განსაზღვრა; - შრომის უსაფრთხოების ტრენინგ-კურსები თქვენი პერსონალისთვის; - შრომის უსაფრთხოების სფეროში შიდა აუდიტის ჩატარება. იურიდიული-საკონსულტაციო კომპანია "LEGAL GEORGIA" ასევე გთავაზობთ: საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი მენეჯმენტის სისტემების შიდა აუდიტორულ მომსახურებას ISO9011-2018 შესაბამისად, კერძოდ: ISO 9001 / ISO 17025 / ISO 13485 / ISO 15189 ხარისხის მენეჯმენტის სისტემების შიდა აუდიტი; ISO 45001 შრომის, ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების მენეჯმენტის სისტემის შიდა აუტი; ISO 14001 გარემოს დაცვის მენეჯმენტის სისტემის შიდა აუდიტი; ISO 27001 ინფორმაციული უსაფრთხოების მენეჯმენტის სისტემის შიდა აუდიტი; ISO 21000 კვების უვნებლობის მენეჯმენტის სისტემის შიდა აუდიტი; GMP-(საუკეთესო წარმოების პრქატიკა) შიდა აუდიტი; ჩენი გუნდი მზადაა გაგიწიოთ სწრაფი, კომფორტული მომსახურეობა და შემოგთავაზოთ ინდივიდუალურად თქვენს კომპანიაზე მორგებული წინადადებები და გადაწყვეტილებები.

სულ 7 რეზულტატი